top of page

İSTANBUL FİAT OTOMOTİV TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İSTANBUL FİAT OTOMOTİV TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  (“İSTANBUL FİAT”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin tüm alanları ile tüm dış çevresini görecek şekilde bulunan 35 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve şirketimizin güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre görüntü kaydı yapılmaktadır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenecek kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile İSTANBUL FİAT OTOMOTİV TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  (“İSTANBUL FİAT”) sorumluluğunda muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b): Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, İstanbul Fiat’ın güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde, İstanbul Fiat çalışanlarını, müşterileri ve ekipmanların güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla, haftanın 7 günü, günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir. İş güvenliğinin sağlanması, şirket içi genel düzenin sağlanması ve denetlemelerin yapılması için gerekli olan kontroller güvenlik tarafından sağlanmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c):  Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır.

                                                                                                

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç): Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda otomatik olan yöntemlerle elektronik olarak işlenebilecektir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (İstanbul Fiat Otomotiv Ticaret Sanayi Limited Şirketi) “Aksaray Mah. Küçük Langa Cadde No: 23/ Fatih/ İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresi kvkk@ıstanbulfiat.com adresine iletebilirsiniz.

bottom of page